PILNE!!!

plakat nowy brzychcy

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W WARSZAWIE
ogłasza w roku szkolnym 2020/2021
STYPENDIUM ARTYSTYCZNE IM. ADAMA BRZYCHCEGO
Adam Brzychcy (1943-2015) - wieloletni nauczyciel plastyki oraz rysunku i malarstwa w Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie. Wspaniały pedagog, wychowawca dzieci i młodzieży, który z wyjątkowym wyczuciem wspierał ich artystyczne talenty, zachęcał do poszukiwań, do rozwijania swoich pasji, realizowania pomysłów i marzeń. Wiedział na co każdego wychowanka stać i odpowiednio wysoko stawiał poprzeczkę. Wspierał, pomagał, udzielał korekt w taki sposób, że od razu pobudzał kreatywność i wyobraźnię każdego ucznia.

Główne cele przyznania stypendium
1.Wyróżnianie i promowanie uczniów wybitnie zdolnych.
2.Kultywowanie pamięci postaci Adama Brzychcego, wybitnego nauczyciela sztuk plastycznych
i pedagoga MDK im. Wł. Broniewskiego w Warszawie.

Zasady przyznawania stypendium:
1. Stypendium jest przeznaczone dla wybitnie zdolnych uczniów z Pracowni Plastycznych
Młodzieżowego Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie:
Pracownia Plastyki - Iwona Antos
Pracownia Ceramiki - Katarzyna Świder-Kędzior i Agnieszka Lepianka-Pawlikowska
Pracownia Architektury i Dekorowania - Elżbieta Kossakowska
Pracownia Rysunku i Malarstwa - Renata Tuszyńska-Michałowska
Pracownia Malarstwa i Rzeźby - Hanna Mrozowska
2. Nauczyciele kierujący Pracowniami Plastycznymi w konsultacji z komisją stypendialną wybierają
jednego ucznia ze swojej pracowni do końca maja 2021 roku zgodnie z przyjętymi kryteriami
wyboru stypendysty.
3. Jeśli nauczyciel pracowni uzna, że żaden z uczestników szczególnie się nie wyróżnił, może
przekazać przyznaną sumę do dyspozycji komisji stypendialnej.
4. Wysokość stypendium dla jednego ucznia wynosi 500 zł.
5. Uroczyste wręczenie stypendium artystycznego im. Adama Brzychcego odbędzie się
w czerwcu 2021 roku podczas otwarcia wystawy prezentującej prace plastyczne laureatów
stypendium.

Kryteria wyboru stypendysty:
1. Wysoki poziom artystyczny prac plastycznych ucznia.
2. Prezentacja przez ucznia prac plastycznych na wystawach w placówce lub poza nią.
3. Wysoki poziom kultury osobistej ucznia.
4. Aktywność, zaangażowanie w podejmowanych działaniach na zajęciach oraz wysoka frekwencja
w ciągu całego roku szkolnego.
5. Postawa prospołeczna, działanie na rzecz społeczności lokalnej, np.: przekazywanie swoich prac
plastycznych na cele charytatywne lub inne organizowane przez MDK; wykazywanie inicjatywy
i zaangażowania podczas organizowanych przez MDK imprez i wydarzeń kulturalnych.
6. Umiejętność współpracy w grupie, nawiązywanie dobrych relacji interpersonalnych na zajęciach
z innymi uczestnikami oraz nauczycielem.